4/11/09

Έλλειψη

Η Έλλειψη
κατασκευάζεται
γύρω από δύο (ξε)χωριστές Εστίες.

Κάποιες φορές όμως
συμβαίνει
η Εκκεντρότητα να χαθεί
και οι Εστίες να ταυτιστούν
σε ένα Κέντρο.

Και τότε η Έλλειψη
βρίσκει αυτό που έλ(λ)ειπε
και γίνεται Κύκλος.

Καμπύλη που όλα τα σημεία της
ισαγκαλιάζουν
το Ένα και μοναδικό Κέντρο...