7/3/12

Πρόθεσεων Παράθεση, (ψυχής) Κατάθεση


Είδηση -> Συνείδηση

Γνώση -> Επίγνωση

Απόπειρα -> Πείρα

Επίδραση -> Αντίδραση -> Απόδραση

Αποστροφή -> Μεταστροφή -> Αντιστροφή -> Καταστροφή

Κατάσταση -> Στάση -> Απόσταση -> Διάσταση -> Ανάσταση

Κτήση -> Κατάκτηση -> Ανάκτηση

Πρόταση -> Ανάταση